Výrobci / značky
Novinky
VooPoo Doric Galaxy S1 Pod Kit

Elektronická cigareta VooPoo Doric Galaxy S1 Pod Kit VooPoo Doric Galaxy S1 je kompaktní e-cigareta typu pen-style s extrémně nízkou hmotností 31.5 g díky hliníkovému tělu a s krásným designem. Díky...

více
Lost Vape Ursa Nano Pro 2

Elektronická cigareta Lost Vape Ursa Nano Pro 2 Pod Kit Lost Vape Ursa Nano Pro 2 Pod Kit je e-cigareta nabitá řadou výjimečných funkcí. Tento model nabízí regulovatelný výkon až 30W,...

více
Vaporesso XROS 4 Pod Kit

Elektronická cigareta Vaporesso XROS 4 Pod Kit přináší čtvrtou generaci oblíbené modelové řady XROS, doplněnou o vylepšenou technologii COREX 2.0, která zaručuje intenzivnější chuť a delší životnost cartridgí.       S výkonným režimem...

více
OXVA Xlim Go elektronická cigareta

  Elektronická cigareta OXVA Xlim GO Pod Kit přináší výrazný a odlišný design díky speciální textuře dosažené technikou lepené kůže. Tato elegantní e-cigareta nabízí strhující výstupní výkon až 30W s automatickým...

více

Obchodní podmínky

Úvod InformaceObchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

ZÁKAZ PRODEJE OSOBÁM MLADŠÍM 18-TI LET

Omezení prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholu

osobám mladších 18-ti let dle zákona č.379/2005 Sb. o opatřeních k

ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a

jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění

zákonů č. 225/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 305/2009 Sb.


 Prodávané clearomizéry s objemem větší než 2 ml jsou výrobky určené výhradně pro náplně bez nikotinu (viz. zákon o TPD).

 

 

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji a koupi zboží z nabídky prodávajícího kupujícímu na základě jeho objednávky.  Hovoří-li tyto všeobecné obchodní podmínky obecně o kupujícím bez bližšího uvedení „kupují spotřebitel“ nebo „kupující podnikatel“ rozumí se jím oba tyto subjekty. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní strany pro nákup v e-shopu – www.elkram.cz

1.2 Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí  ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i právními předpisy souvisejícími.

1.3 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími podmínkami objednávky uvedenými v záložce „Informace“ zveřejněnými na internetových stránkách prodávajícího www.elkram.cz a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy.

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká výlučně požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány

c) prodávající neuzavírá ani nezprostředkovává smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění

d) ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího www.elkram.cz uváděny s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny prodávajícího.

f) kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
viii) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) smlouva a příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího.

 

III. Objednávka zboží

3.1 Objednávka zboží je kupujícím prodávajícímu zasílána elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách e-shopu prodávajícího www.elkram.cz. Potvrzení objednávky prodávajícím je automaticky generováno a zasíláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu, proto je nezbytně nutné, aby byl formát e-mail adresy kupujícího uveden ve správném formátu.

3.2 Kupující je povinen uvést v písemné objednávce tyto údaje:

a) Jméno, příjmení, trvalé bydliště, je-li kupujícím spotřebitel, dále jméno, příjmení, popř. název, IČ, DIČ, místo podnikání, obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo společnosti, je-li kupujícím podnikatel.
b) Telefon a e-mailovou adresu.
c) Množství objednávaného zboží u každé z položek objednávky zvláště.
d) Fakturační údaje (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že fakturační údaje jsou shodné s dodací adresou).

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu objednávku zkontrolovat a případně opravit.

3.3 Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti uvedené v čl. III. bodě 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí zkontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu, se objednávka považuje za úplnou. V případě neúplné objednávky není prodávající povinen plnit.

3.4 Zboží, které není skladem, ale je k dispozici u dodavatele, se prodávající zavazuje expedovat nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení úplné objednávky. Pokud požadované zboží dostupné není (ani ve skladu u dodavatele), popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění, anebo zrušení objednávky. Je-li dodání takového zboží možné, ale pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní.

3.5 Objednané zboží, které je skladem u prodávajícího, se prodávající zavazuje expedovat nejpozději do 7 pracovních dnů (obvykle do 48 hodin) ode dne doručení úplné objednávky na dobírku nebo do 4 pracovních dnů po obdržení platby za zboží.

3.6 Kupující je oprávněn objednávku zrušit (storno objednávky), ale pouze do doby, dokud nebyla předána k expedici(nebo pokud nebude vyzvednuto do 14dní), a to formou písemné žádosti o provedení storna objednávky zaslané na e-mail adresu prodávajícího info@elkram.cz

3.7 Storno poplatek ve výši 10% kupní ceny objednaného zboží, nejméně však výši 250,- Kč bez DPH se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu při vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku

3.8 Storno poplatek ve výši 15% kupní ceny objednaného zboží, nejméně však výši 300,- Kč bez DPH se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu při nepřevzetí zásilky (u osobního předání po 14 dnech).

3.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající dodává zboží na území České republiky způsobem uvedeným v čl. 7.1 této smlouvy.

 

IV. Kupní cena zboží

4.1 Kupní cena zboží je určena dle aktuálního ceníku prodávajícího zveřejněného v on-line e-shopu prodávajícího vždy u každé jednotlivé položky zboží zvláště. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se ovšem netýká poplatků za dopravu, dobírečné, které je účtováno zvlášť.

4.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4.3 Kupující spotřebitel má možnost se před učiněním objednávky vždy seznámit s celkovou cenou zboží (včetně DPH a dalších poplatků) a cenou za dopravu. Tyto ceny jsou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 

V. Uzavření kupní smlouvy a obecná ustanovení ke kupní smlouvě

5.1 Kupní smlouva vzniká odesláním řádně vyplněné objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím; za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Přijetí objednávky je prodávajícím potvrzeno zasláním potvrzení objednávky, které je automaticky generováno a zasíláno prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou e-mail adresu.

5.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, pak v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5.3 Uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány po dobu nejméně 2 let ode dne jejich uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejich splnění; uzavřené smlouvy nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5.4 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

5.5 Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické práva ke zboží v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě odevzdá zboží až, jakmile mu věc předá dopravce.

5.6 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zabalí zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu; stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

5.7 Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.8 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí; to platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

5.8 Nákupem konopného CBD zboží u nás souhlasíte s tim, že ho budete použivat výhradně pro laboratorní, studijní nebo sběratelské účely.

 

VI. Splatnost kupní ceny, platební podmínky

6.1 Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží v hotovosti při platbě za zboží na dobírku anebo bezhotovostním bankovním převodem na účet 670100-2203937484/6210, vedený u mBank. při platbě předem. Při bezhotovostním způsobu platby se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného shora. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodávajícím sjednány platební podmínky individuální.

6.2 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupujícím ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

VII. Podmínky dodání zboží

7.1 Prodávající dodá zboží na území České republiky dle výběru kupujícího učiněného v objednávce prostřednictvím České pošty s termínem dodání do 2 až 7 pracovních dnů podle stavu  skladu od okamžiku expedice, nebo prostřednictvím přepravní kurýrní služby PPL s termínem dodání do 48 hodin od okamžiku expedice. O okamžiku expedice je kupující prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu zaslaným kupujícímu na jím uvedenou e-mail adresu.

7.2 V případě osobního odběru zboží může zboží převzít pouze kupující nebo jím pověřená osoba, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem /pasem/. V případě kupujícím pověřené osoby je tato osoba povinna na vyžádání kupujícího předložit vytištěnou objednávku zboží.

7.3 Nebude-li zboží kupujícímu doručeno z důvodů ležících na straně prodávajícího při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího do sedmi pracovních dnů od okamžiku expedice při volbě doručení prostřednictvím České pošty nebo do 48 hodin od okamžiku expedice při volbě doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL  má kupující právo od smlouvy odstoupit.

7.4 Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat společně s dopravcem stav zásilky  - zejména počet a stav doručených balíků.

7.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je neúplná nebo poškozená. Pokud kupující takovou zásilku od dopravce převezme, je nezbytné poškození, neúplnost a její rozsah popsat v předávacím protokolu dopravce. Kupující je povinen bezodkladně, nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí zboží, neúplnou nebo poškozenou zásilku oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího info@elkram.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat oskenovaný e-mailem (info@elkram.cz) nebo v originále poštou (na adresu:Jiří Marek - ELKRAM.cz, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec, 46007 ) prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prodávajícímu prokázat, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

7.6 Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním, byla-li způsobena porušením této povinnosti kupujícího.

 

VIII. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

8.1 Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

-          je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

-          jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

-          vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

-          je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

-          vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 

8.2 Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

8.3 Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. (Např.: námi garantovaná životnost při běžném používání žhavících hlav či clearomizérů  je 14 dnů. Běžná životnost baterií je 6-12 měsíců.)

 

8.4 Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

8.5 Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

-          zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-          zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-          zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

8.6 Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

8.7 Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 

8.8 Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.


IX. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel

9.1 Kupující spotřebitel je oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:


a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

9.2 Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím sepsání a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy o který si může požádat, a kupujícímu spotřebiteli tak potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit od smlouvy lze rovněž zasláním písemného odstoupení od kupní smlouvy na adresu Jiří Marek - ELKRAM.cz, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec 46007

9.3 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, zašle (na adresu Jiří Marek - ELKRAM.cz, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec, 46007) nebo osobně na adrese prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

9.4 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Dojde-li prodávajícímu kupujícím vrácené zboží neúplné, s nekompletní dokumentací či jakkoliv poškozené, ve stavu a hodnotě snížené oproti stavu před odesláním prodávajícím kupujícímu, je prodávající oprávněn po kupujícím nárokovat náhradu škody v odpovídající výši. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli prodávajícím vráceny do 30 dnů ode dne doručení písemného odstoupení společně s vráceným zbožím prodávajícímu.

9.5 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od kupní smlouvy v uvedené zákonné lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od kupní smlouvy zboží doručit na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v čl. 9.2 těchto všeobecných obchodních podmínek spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu nebo záručního listu a uvedeným číslem bankovního účtu.

9.6 Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

9.7 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Kupující podnikatel

9.8 V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se při odstoupení od kupní smlouvy ustanovení §2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

9.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; to neplatí:


a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

9.10 Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.elkram.cz a emailu info@elkram.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem v Ústí nad Labem pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec, , internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.3 Veškeré případné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitele, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny buď mimosoudně(viz. bod 10.2), popř. soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebude přípustná. 

10.4 Veškeré případné soudní spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místo sudiště si smluvní strany sjednávají Liberec.

 

 


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 9. 2022 a v plném rozsahu nahrazují předchozí znění všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v provozovně prodávajícího Jiří Marek - ELKRAM.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv upravit.

 


 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Copyright 2016 - 2024 © Vape shop v centru Liberce