Novinky
Příchutě Shake and Vape Machawa

Příchutě MACHWA Pro Vás vytvořili odborníci z Kanady ve spolupráci s Malajsií a přinášejí Vám léto v kombinaci toho nejlahodnějšího a nejoblíbenějšího ovoce z tropů.  Jsou dodávány ve 120ml Chubby Gorilla Unicorn lahvičkách,...

více
Příchutě Shake and Vape Firewood

Příchutě shake and vape Firewood.   Další z řady sladkých tropických aromat, které má na svědomí Kanada ve spolupráci s Malajsií. Jedná se o příchutě shake and vape jsou tedy dodávány ve 120ml...

více
Příchutě MILKSHAKE

Příchutě Milkshakes přináší rozmanitou řadu komplexních aromat pro výrobu prémiových domácích e-liquidů.   Již podle názvu jasné, že se tato řada aromat skládá se sladkých příchutí s mléčným základem. Jedná se o druhou vylepšenou...

více
Příchutě Bang Bang

Příchutě BANG BANG Shake and Vape Jsou vyráběny ve spolupráci předních odborníků z Malajsie a Kanady a zaměřují se na sladká ovocná aromata.                   Jsou dodávány ve 120ml Chubby Gorilla Unicorn lahvičkách, které obsahují 15ml...

více
Příchutě Sugar Lady

Sugar Lady  je další z příchutí vyrobených ve spolupráci Kanady a Malajsie, zaměřující se na výtŕazně sladká ovocná aromata. Jsou dodávány ve 120ml Chubby Gorilla Unicorn lahvičkách, které obsahují 15ml koncentrátu. Uživatel tak...

více
Příchutě TOXIC

Komplexní příchutě TOXIC Jsou vyráběny ve spolupráci předních odborníků z Malajsie a Kanady a jedná se o sladké a kyselé příchutě vyladěné do dokonalosti pro co nejlepší chuťový zážitek.   Příchutě jsou dodávány ve 120ml Chubby...

více
Úvod Informace Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji a koupi zboží z nabídky prodávajícího kupujícímu na základě jeho objednávky.  Hovoří-li tyto všeobecné obchodní podmínky obecně o kupujícím bez bližšího uvedení „kupují spotřebitel“ nebo „kupující podnikatel“ rozumí se jím oba tyto subjekty. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní strany pro nákup v e-shopu – www.elkram.cz

1.2 Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí  ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i právními předpisy souvisejícími.

1.3 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími podmínkami objednávky uvedenými v záložce „Informace“ zveřejněnými na internetových stránkách prodávajícího www.elkram.cz a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy.

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká výlučně požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány

c) prodávající neuzavírá ani nezprostředkovává smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění

d) ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího www.elkram.cz uváděny s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí
poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny prodávajícího.

f) kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
viii) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) smlouva a příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího.

 

III. Objednávka zboží

3.1 Objednávka zboží je kupujícím prodávajícímu zasílána elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách e-shopu prodávajícího www.elkram.cz. Potvrzení objednávky prodávajícím je automaticky generováno a zasíláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu, proto je nezbytně nutné, aby byl formát e-mail adresy kupujícího uveden ve správném formátu.

3.2 Kupující je povinen uvést v písemné objednávce tyto údaje:

a) Jméno, příjmení, trvalé bydliště, je-li kupujícím spotřebitel, dále jméno, příjmení, popř. název, IČ, DIČ, místo podnikání, obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo společnosti, je-li kupujícím podnikatel.
b) Telefon a e-mailovou adresu.
c) Množství objednávaného zboží u každé z položek objednávky zvláště.
d) Fakturační éúdaje (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že fakturační údaje jsou shodné s dodací adresou).

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu objednávku zkontrolovat a případně opravit.

3.3 Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti uvedené v čl. III. bodě 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí zkontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu, se objednávka považuje za úplnou. V případě neúplné objednávky není prodávající povinen plnit.

3.4 Zboží, které není skladem, ale je k dispozici u dodavatele, se prodávající zavazuje expedovat nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení úplné objednávky. Pokud požadované zboží dostupné není (ani ve skladu u dodavatele), popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění, anebo zrušení objednávky. Je-li dodání takového zboží možné, ale pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní.

3.5 Objednané zboží, které je skladem u prodávajícího, se prodávající zavazuje expedovat nejpozději do 7 pracovních dnů (obvykle do 48 hodin) ode dne doručení úplné objednávky na dobírku nebo do 4 pracovních dnů po obdržení platby za zboží.

3.6 Kupující je oprávněn objednávku zrušit (storno objednávky), ale pouze do doby, dokud nebyla předána k expedici(nebo pokud nebude vyzvednuto do 14dní), a to formou písemné žádosti o provedení storna objednávky zaslané na e-mail adresu prodávajícího info@elkram.cz

3.7 Storno poplatek ve výši 10% kupní ceny objednaného zboží, nejméně však výši 250,- Kč bez DPH se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu při vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku

3.8 Storno poplatek ve výši 15% kupní ceny objednaného zboží, nejméně však výši 300,- Kč bez DPH se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu při nepřevzetí zásilky (u osobního předání po 14 dnech).

3.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající dodává zboží na území České republiky způsobem uvedeným v čl. 7.1 této smlouvy.

 

IV. Kupní cena zboží

4.1 Kupní cena zboží je určena dle aktuálního ceníku prodávajícího zveřejněného v on-line e-shopu prodávajícího vždy u každé jednotlivé položky zboží zvláště. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se ovšem netýká poplatků za dopravu, dobírečné, které je účtováno zvlášť.

4.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4.3 Kupující spotřebitel má možnost se před učiněním objednávky vždy seznámit s celkovou cenou zboží (včetně DPH a dalších poplatků) a cenou za dopravu. Tyto ceny jsou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 

V. Uzavření kupní smlouvy a obecná ustanovení ke kupní smlouvě

5.1 Kupní smlouva vzniká odesláním řádně vyplněné objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím; za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Přijetí objednávky je prodávajícím potvrzeno zasláním potvrzení objednávky, které je automaticky generováno a zasíláno prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou e-mail adresu.

5.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, pak v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5.3 Uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány po dobu nejméně 2 let ode dne jejich uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejich splnění; uzavřené smlouvy nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5.4 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

5.5 Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické práva ke zboží v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě odevzdá zboží až, jakmile mu věc předá dopravce.

5.6 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zabalí zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu; stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

5.7 Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.8 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí; to platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 

VI. Splatnost kupní ceny, platební podmínky

6.1 Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží v hotovosti při platbě za zboží na dobírku anebo bezhotovostním bankovním převodem na účet 670100-2203937484/6210, vedený u mBank. při platbě předem. Při bezhotovostním způsobu platby se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného shora. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodávajícím sjednány platební podmínky individuální.

6.2 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupujícím ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

VII. Podmínky dodání zboží

7.1 Prodávající dodá zboží na území České republiky dle výběru kupujícího učiněného v objednávce prostřednictvím České pošty s termínem dodání do 2 až 7 pracovních dnů podle stavu  skladu od okamžiku expedice, nebo prostřednictvím přepravní kurýrní služby PPL s termínem dodání do 48 hodin od okamžiku expedice. O okamžiku expedice je kupující prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu zaslaným kupujícímu na jím uvedenou e-mail adresu.

7.2 V případě osobního odběru zboží může zboží převzít pouze kupující nebo jím pověřená osoba, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem /pasem/. V případě kupujícím pověřené osoby je tato osoba povinna na vyžádání kupujícího předložit vytištěnou objednávku zboží.

7.3 Nebude-li zboží kupujícímu doručeno z důvodů ležících na straně prodávajícího při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího do sedmi pracovních dnů od okamžiku expedice při volbě doručení prostřednictvím České pošty nebo do 48 hodin od okamžiku expedice při volbě doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL  má kupující právo od smlouvy odstoupit.

7.4 Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat společně s dopravcem stav zásilky  - zejména počet a stav doručených balíků.

7.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je neúplná nebo poškozená. Pokud kupující takovou zásilku od dopravce převezme, je nezbytné poškození, neúplnost a její rozsah popsat v předávacím protokolu dopravce. Kupující je povinen bezodkladně, nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí zboží, neúplnou nebo poškozenou zásilku oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího info@elkram.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat oskenovaný e-mailem (info@elkram.cz) nebo v originále poštou (na adresu:Jiří Marek - ELKRAM.cz, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec, 46007 ) prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prodávajícímu prokázat, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

7.6 Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním, byla-li způsobena porušením této povinnosti kupujícího.

 

VIII. Záruční doba a reklamace

8.1 Prodávající vystavuje ke každému objednanému zboží kupujícímu nákupní doklad (faktura nebo prodejka) se zákonem vyžadovanými údaji pro účely uplatnění záruky. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (dále v textu jen jako „záruční list“). Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku nezbytné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem popíše obsah poskytované záruky, její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

8.2 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

8.3 Na veškeré dodávané zboží, je kupujícímu poskytnuta zákonná záruční doba v délce 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

8.4 Místem pro uplatnění reklamace koncového zákazníka je: ELKRAM.cz - Jiří Marek, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec, 46007

8.5 Kupující může vadné zboží předat na výše uvedené adrese  osobně anebo zaslat přepravní službou na výše uvedenou adresu. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu nebo záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (především zpáteční adresa, telefonní kontakt nebo e-mail adresa), v opačném případě identifikace původu i vady zboží je znemožněna. Reklamované zboží bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím v přiloženém listě s popisem závady. Kupujícímu se zároveň doporučuje učinit volbu způsobu vyřízení reklamace, viz dále.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti s výjimkou běžných odchylek.

8.7 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou považovány za nedílnou součást produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.         


8.8 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. zboží, které bylo upravováno kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

8.9 Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

8.10 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže k znečištění došlo při obvyklém užívání zboží.

8.11 V případě oprávněné reklamace a jejího uznání bude zboží vyměněno nebo vystaven opravný doklad, na jehož základě bude částka zákazníkovi odeslána na účet.

U reklamace řešené na dálku je zákazník opravný doklad povinen potvrdit s datem doručení a zaslat zpět (stačí i na email). Nedoručený a nepotvrzený opravný doklad není možno brát jako finální účetní dokument.

Takto potvrzený opravný doklad je následně obratem proplacen.

V případě nedodržení jakéhokoliv kroku procesu reklamací se zákazník vystavuje postihu v celkové výši, která hrozí naší firmě jako postih ze strany finančního úřadu za uplatnění DPH u dokladu, jež nemáme řádně potvrzen protistranou.

 

IX. Odpovědnost za vady

Obecná ustanovení

9.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 3. c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží.

9.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

9.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:


a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

9.5 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

9.6 Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

9.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.8 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může kupující dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

9.9 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.10 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.11 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.12 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

X. Způsob vyřízení reklamace


10.1 Je-li kupující spotřebitel, o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10.2 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

10.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít nebo prodávající po vyřízení reklamace zaslat zpět kupujícímu, byla-li reklamace kupujícím učiněna zasláním zboží prostřednictvím přepravní služby. O vyřízení reklamace je kupující informován zprávou zaslanou na jím uvedený e-mail nebo SMS zprávou na jím uvedené telefonní číslo společně s výzvou k osobnímu vyzvednutí reklamovaného zboží, byla-li reklamace kupujícím učiněna osobně na prodejně /provozně/ prodávajícího. Pokud bylo reklamované zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno týmž způsobem na adresu uvedenou kupujícím v reklamaci.

10.4 Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem.

10.5 V případě reklamace tonerů do tiskáren/kopírovacích strojů je prodávající oprávněn učinit dobropis na částku odpovídající poměru využití toneru, neboť služba byla kupujícímu zakoupením toneru a jeho následným využitím již zčásti poskytnuta. Reklamace kvality tisku tonerů do tiskáren/kopírovacích strojů bude akceptována prodávajícím jen tehdy, bude-li kupujícím k reklamaci zároveň přiložen vzorový výtisk a stavová stránka toneru, kde je uveden počet vytištěných stran.

 

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel

11.1 Kupující spotřebitel je oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:


a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

11.2 Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím sepsání a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy o který si může požádat, a kupujícímu spotřebiteli tak potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit od smlouvy lze rovněž zasláním písemného odstoupení od kupní smlouvy na adresu ELKRAM, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec 46007

11.3 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, zašle (na adresu ELKRAM.cz - Jiří Marek, Náměstí Soukenné 26/7, Liberec, 46007) nebo osobně na adrese prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

11.4 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Dojde-li prodávajícímu kupujícím vrácené zboží neúplné, s nekompletní dokumentací či jakkoliv poškozené, ve stavu a hodnotě snížené oproti stavu před odesláním prodávajícím kupujícímu, je prodávající oprávněn po kupujícím nárokovat náhradu škody v odpovídající výši. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli prodávajícím vráceny do 30 dnů ode dne doručení písemného odstoupení společně s vráceným zbožím prodávajícímu.

11.5 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od kupní smlouvy v uvedené zákonné lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od kupní smlouvy zboží doručit na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v čl. 9.2 těchto všeobecných obchodních podmínek spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu nebo záručního listu a uvedeným číslem bankovního účtu.

11.6 Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

11.7 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující podnikatel

11.8 V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se při odstoupení od kupní smlouvy ustanovení      §2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

11.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; to neplatí:


a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

11.10 Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

XII. Důležitá upozornění

12.1 Používání kompatibilních náplní neovlivní kvalitu tisku, ale pouze omezí některé softwarové – informační funkce tiskárny (např. informace o stavu inkoustu v náplni - funkce sledování hladiny inkoustu příslušné náplně bude automaticky obnovena, pokud se rozhodnete pro použití nové originální náplně odpovídající barvy).

12.2 Při použití kompatibilních náplní nemusí elektronická indikace hladiny inkoustu fungovat správně, a proto je třeba učinit kontrolu visuelně vyjmutím kazety z tiskárny nebo sledovat kvalitu tisku, neboť se tyto údaje nutně nemusí ukazovat v obslužném softwaru tiskárny.

12.3 Nikdy nenechávejte tiskárnu bez inkoustové kazety.

12.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné poškození tiskárny nerespektováním výše uvedených pokynů a pokynů přiložených k dodávce zboží.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Veškeré případné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitele, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebude přípustná.  

13.2 Veškeré případné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místo sudiště si smluvní strany sjednávají Liberec.

13.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 9. 11. 2017 a v plném rozsahu nahrazují předchozí znění všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v provozovně prodávajícího www.elkram.cz Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv upravit.

 


 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.